Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de persoon/organisatie die opdracht geeft, dan wel een aankoop doet
Opdrachtnemer: LeefKrachtig in de persoon van Judith van den Reek

Contact:
LeefKrachtig
Judith van den Reek
Weefgewichtstraat 54
6515 JL Nijmegen

Kamer van Koophandelnummer: 61560952
Contact via: info@judithvandenreek.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen LeefKrachtig en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.  LeefKrachtig houdt zich aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.

VOORWAARDEN SPECIFIEK GELDEND VOOR COACHING

3. Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door LeefKrachtig en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

4. Behandeling

 1. Een behandeling kan zowel telefonisch (06 533 851 26) als via e-mail (info@judithvandenreek.nl) worden ingeboekt.
 2. De overeenkomst tussen LeefKrachtig en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 3. LeefKrachtig bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. LeefKrachtig kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan LeefKrachtig  worden medegedeeld.
 5. Mocht LeefKrachtig tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan wordt opdrachtnemer daarop geattendeerd en desgewenst naar een deskundige doorverwezen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld.
 6. Opdrachtnemer behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen door een arts voorgeschreven). Indien de opdrachtgever bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

5. Geheimhouding

 1. LeefKrachtig zal alle informatie betreffende de opdrachtgever die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover LeefKrachtig daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Zie ook de privacyverklaring op www.judithvandenreek.nl
 2. LeefKrachtig registreert de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de behandelingsgegevens in een elektronisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. LeefKrachtig hanteert een privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is beschikbaar via de website www.judithvandenreek.nl
 3. LeefKrachtig is bevoegd materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.

6. Annuleren

 1. Gemaakte afspraken die niet kunnen worden nagekomen kunnen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de opdrachtgever 100% van de consultkosten verschuldigd.
 2. Bij het onverhoopt niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van LeefKrachtig, is de opdrachtgever uiteraard geen kosten verschuldigd.
 3. Bij het niet doorgaan van een consult is LeefKrachtig op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

8. Betaling

 1. Bij individuele coaching geldt dat opdrachtgever na elke individuele sessie per e-mail een factuur ontvangt. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden en in ieder geval voor de eerstvolgende sessie, tenzij opdrachtgever en LeefKrachtig hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Bij afnemen van een online coachingsprogramma, dan wel een coachingspakket kan in een keer worden betaald. LeefKrachtig stuurt in dit geval een factuur per e-mail aan opdrachtgever voor het gehele verschuldigde bedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden en in ieder geval voor de eerstvolgende sessie, tenzij opdrachtgever en LeefKrachtig hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Bij een niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Deze rent is gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van LeefKrachtig binnen twee weken na factuurdatum aan LeefKrachtig schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

9. Opzeggen

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 3. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen;
 4. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LeefKrachtig zal LeefKrachtig in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Hartbiet extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk Hartbiet anders aangeeft.

10. Aansprakelijkheid

 1. LeefKrachtig aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door LeefKrachtig verrichte diensten. LeefKrachtig is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolgen van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingsessie. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. LeefKrachtig ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de opdrachtgever, waarbij het voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de opdrachtgever te ondersteunen. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. LeefKrachtig is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de opdrachtgever.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LeefKrachtig.

VOORWAARDEN SPECIFIEK GELDEND VOOR BOEK IK BEN NIET VAN SUIKER

11. Levering en uitvoering

 1. LeefKrachtig zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan LeefKrachtig kenbaar heeft gemaakt.
 3. LeefKrachtig is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige adresgegevens.
 4. LeefKrachtig voert geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal LeefKrachtig het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LeefKrachtig tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever.

12. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

13. Betaling

 1. De opdrachtgever betaalt het product en/of dienst direct tijdens de bestelprocedure. Alleen na ontvangst van het totale bedrag gaat LeefKrachtig over tot verzending van het product.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LeefKrachtig te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft LeefKrachtig behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

14. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan LeefKrachtig retourneren.

15. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal LeefKrachtig dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

VOORWAARDEN GELDEND BIJ ZOWEL COACHING DAN WEL BOEK IK BEN NIET VAN SUIKER

16. Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

 1. Op alle teksten en materialen bezit LeefKrachtig de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij LeefKrachtig hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij LeefKrachtig hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en LeefKrachtig waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en LeefKrachtig, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin LeefKrachtig haar woonplaats heeft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LeefKrachtig, nadat de opdrachtgever gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via info@judithvandenreek.nl.
 2. Bij LeefKrachtig ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LeefKrachtig binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

19. Wijziging van de voorwaarden

 1. LeefKrachtig is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 2. LeefKrachtig zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan de opdrachtgever sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor opdrachtgever in werking zodra deze de wijziging heeft ontvangen.