Selecteer een pagina

Privacy Policy

DISCLAIMER

Copyright

De website www.judithvandenreek.nl, de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, video’s, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeefKrachtig.

Merken

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van LeefKrachtig. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van LeefKrachtig is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is door LeefKrachtig met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. LeefKrachtig kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist, volledig en actueel zijn. LeefKrachtig aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door LeefKrachtig gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. LeefKrachtig aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over LeefKrachtig op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over LeefKrachtig te verstrekken.

Frames

Het framen van deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen disclaimer

LeefKrachtig behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

PRIVACYVERKLARING

De website www.judithvandenreek.nl wordt beheerd door LeefKrachtig. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan LeefKrachtig gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via formulieren of ergens anders op de website heeft ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert LeefKrachtig jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door LeefKrachtig beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

LeefKrachtig verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot opdrachtgevers en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van LeefKrachtig en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren. Je persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.
  4. www.judithvandenreek.nl maakt gebruik van een Pixel. Het doel hiervan is retargeting en de grondslag is een commercieel belang. Facebook plaatst hiermee First Party (in plaats van Third Party) cookies. Facebook verzamelt doelgroepstatistieken door middel van een cookie en met deze gegevens kan LeefKrachtig gerichter advertenties plaatsen. De data die door Facebook worden verzameld met behulp van deze cookie worden echter geanonimiseerd doorgegeven. De data worden naar Facebook verzonden zolang er sprake is van deze First Party relatie.

Gebruik van de diensten

Wanneer je je aanmeldt voor één van haar diensten vraagt LeefKrachtig jou je persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en voor het versturen van informatie aangaande de coaching. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. LeefKrachtig is verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Communicatie

Wanneer je e-mail- of andere berichten naar LeefKrachtig verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms wordt gevraagd naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op https://www.judithvandenreek.nl zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. De Facebook Pixel is een vorm van een tracking cookie. LeefKrachtig maakt gebruik van cookies door het plaatsen van een Facebook Pixel en dit is een First Party cookie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van de producten en diensten van LeefKrachtig. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wijzigingen in klantgegevens

LeefKrachtig biedt klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan haar is verstrekt, tenzij dit in strijd is met een wettelijke verplichting. Wil je verwijderd worden uit haar systemen, stuur dan een mail naar info@judithvandenreek.nl

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Vragen en feedback

LeefKrachtig controleert regelmatig of zij nog steeds blijft voldoen aan deze privacyverklaring. Als je vragen of feedback hebt over deze privacyverklaring, kan je contact opnemen met:

LeefKrachtig
Judith van den Reek
info@judithvandenreek.nl